โครงการพัฒนาอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัย เปิดงานและแนะนำแนวทาง พร้อมกับ รศ.ดร. ปรีดา อัครจันทโชติ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยให้เกียรติแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการการสอบด้านนิเทศศาสตร์ ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ วิไลนุช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก และ รองศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา เขียวแก้ว ประธานบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ร่วมแนะนำแนวทางเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ในการสอนระดับบัณฑิตศึกษา