เกี่ยวกับคณะ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติความเป็นมา

คณะนิเทศศาสตร์ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยให้เปิดดำเนินการ ในวันที่ 17 มิถุนายน ปี 2533 เพื่อขยายบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนและผลิตบัณฑิต ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม วิชาชีพนิเทศศาสตร์เป็นวิชาชีพที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบันเพราะสภาพความเจริญก้าวหน้าและความต้องการใช้สื่อมวลชนของสังคมรวมทั้งความต้องการบุคลากรที่ทำงานในวิชาชีพดังกล่าวมีอัตราสูง ดังนั้นผู้ที่จะประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตร์ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและมีความรอบรู้ในวิทยาการด้านต่าง ๆ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีจริยธรรมความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคมส่วนรวม

ในระยะแรกคณะนิเทศศาสตร์เปิดสอน ใน 4 สาขาวิชาคือสาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชาการโฆษณา โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ในวิชาชีพและวิทยาการด้านต่าง ๆ รวมทั้งปลูกฝังจริยธรรมและ ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ และสังคมเพื่อออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพหรือ เพื่อศึกษาในระดับสูงต่อไปเนื่องจากแวดวงวิชาชีพสื่อสารมวลชนมีความต้องการ นักวิชาชีพด้านที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูงขึ้น คณะนิเทศศาสตร์จึงได้เปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด ในปี 2540 เป็นต้นมา

และในปี 2561 คณะนิเทศศาสตร์ ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร รวมทั้งภูมิทัศน์ของสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งสร้างนักสื่อสาร นักสร้างสรรค์ และนักสื่อสารเชิงกลยุทธ์มืออาชีพ เพื่อรองรับโลกแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน โดยในหลักสูตรปรับปรุงใหม่ประกอบไปด้วย 3 กลุ่มวิชาเอก ได้แก่ กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล กลุ่มวิชาการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล และกลุ่มวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล
ภายใต้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ทุกคน จะถูกหล่อหลอมและได้รับการฝึกฝนเคี่ยวกรำอย่างเข้มข้นทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติผ่านแนวคิดเชิงบูรณาการ “อัตลักษณ์ C4 Smart” อันประกอบไปด้วย

• Creativity • ลับคมความคิด
• Convergence • ผลิตข่าวสาร ผสานเทคโนโลยี
• Community Mind • มีน้ำใจแบ่งปัน
• Cross-Cultural • สานสัมพันธ์บนความแตกต่าง

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำด้านนิเทศศาสตร์ ที่เป็นพลังสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจและเศรษฐกิจของชาติ

พันธกิจ

ปณิธาน

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งมั่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ชั้นนำของประเทศ ที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพด้านนวัตกรรมสื่อสารมวลชนและการสื่อสารทางธุรกิจ เพื่อผลิตบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ในการสื่อสาร ความเข้าใจในสังคม และความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีสื่อ บนพื้นฐานของคุณธรรมและสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม

ทำไมต้องเรียนที่นี่

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีหลักสูตรใหม่ ๆ ที่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยอยู่อย่างสม่ำเสมอ มีเครื่องมือ อุปกรณ์และห้อง lab ที่สามารถให้นักศึกษาสามารถฝึกฝนและเรียนรู้การใช้งานได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้น ยังมีคณาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณวุฒิปริญญาเอกจำนวนมากจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับเครือข่ายศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน เป็นผู้มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทั้งในภาคอุตสาหกรรมสื่อและภาคธุรกิจเป็นจำนวนมาก
ด้วยทำเลของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง การเดินทางที่สะดวกด้วยสบาย MRT ทำให้ไม่ต้องเสียเวลากับการเดินทาง ตลอดจนการดูแลและเอาใจใส่นักศึกษาจากอาจารย์ ทำให้คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นคณะที่ได้รับความสนใจและมีผู้สมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมากในทุก ๆ ปี
นักศึกษาที่เรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ จะมีความพร้อมในการทำงานทันที เนื่องจากนักศึกษามีโอกาสในการทำงานกับองค์กรชั้นนำจริงตั้งแต่ชั้นปีที่ 1และจะมีโอกาสฝึกฝนการทำงานจริงในทุกภาคฤดูร้อน

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้บริหารคณะ

รศ.ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช

รศ.ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช

ตำแหน่ง: คณบดี
อีเมล์:
ที่ตั้งสำนักงาน: อาคาร 9 ชั้น 3
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
Ph.D. (Communication Studies)
University of York
United Kingdom
ปริญญาโท
Master of Arts (Journalism Studies)
Cardiff University of Wales
United Kingdom
วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี
อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์พัฒน์ บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์

อ.พัฒน์ บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อีเมล์:
pat_boo@utcc.ac.th
ที่ตั้งสำนักงาน: อาคาร 9 ชั้น 3
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
นิเทศศาสตรบัณฑิต (การกระจายเสียงและแพร่ภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร
Certification (Integrated Marketing Program)
San Francisco State University
United States of America

อาจารย์ ดร.โสภาค พาณิชพาพิบูล

อ.ดร.โสภาค พาณิชพาพิบูล

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อีเมล์:
ที่ตั้งสำนักงาน: อาคาร 9 ชั้น 3
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
MA (International Studies)
University of Leeds
United Kingdom
ปริญญาตรี
รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
เกียรตินิยมอับดับหนึ่งเหรียญทอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์กนกกาญจน์ บัญชาบุษบง

อ.กนกกาญจน์ บัญชาบุษบง

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อีเมล์:
ที่ตั้งสำนักงาน: อาคาร 9 ชั้น 6
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาตรี
นิเทศศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นางสาวพนิตตา มาตรวิจิตร

นางสาวพนิตตา มาตรวิจิตร

ตำแหน่ง: เลขานุการคณะ
อีเมล์:
ที่ตั้งสำนักงาน: อาคาร 9 ชั้น 3
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

เครือข่ายพันธมิตร

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
College of Humanities and Social Sciences, Pukyong National University, Korea
Chungnum-National-University,-Korea

ผลงานวิจัย