เกี่ยวกับเรา

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติความเป็นมา

คณะนิเทศศาสตร์ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยให้เปิดดำเนินการ ในวันที่ 17 มิถุนายน ปี 2533 เพื่อขยายบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนและผลิตบัณฑิต ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม วิชาชีพนิเทศศาสตร์เป็นวิชาชีพที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบันเพราะสภาพความเจริญก้าวหน้าและความต้องการใช้สื่อมวลชนของสังคมรวมทั้งความต้องการบุคลากรที่ทำงานในวิชาชีพดังกล่าวมีอัตราสูง ดังนั้นผู้ที่จะประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตร์ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและมีความรอบรู้ในวิทยาการด้านต่าง ๆ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีจริยธรรมความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคมส่วนรวม

ในระยะแรกคณะนิเทศศาสตร์เปิดสอน ใน 4 สาขาวิชาคือสาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชาการโฆษณา โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ในวิชาชีพและวิทยาการด้านต่าง ๆ รวมทั้งปลูกฝังจริยธรรมและ ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ และสังคมเพื่อออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพหรือ เพื่อศึกษาในระดับสูงต่อไปเนื่องจากแวดวงวิชาชีพสื่อสารมวลชนมีความต้องการ นักวิชาชีพด้านที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูงขึ้น คณะนิเทศศาสตร์จึงได้เปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด ในปี 2540 เป็นต้นมา

และในปี 2561 คณะนิเทศศาสตร์ ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร รวมทั้งภูมิทัศน์ของสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งสร้างนักสื่อสาร นักสร้างสรรค์ และนักสื่อสารเชิงกลยุทธ์มืออาชีพ เพื่อรองรับโลกแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน โดยในหลักสูตรปรับปรุงใหม่ประกอบไปด้วย 3 กลุ่มวิชาเอก ได้แก่ กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล กลุ่มวิชาการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล และกลุ่มวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล

ภายใต้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ทุกคน จะถูกหล่อหลอมและได้รับการฝึกฝนเคี่ยวกรำอย่างเข้มข้นทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติผ่านแนวคิดเชิงบูรณาการ “อัตลักษณ์ C4 Smart” อันประกอบไปด้วย

อัตลักษณ์ C4 Smart

Creativity

ลับคมความคิด

Convergence

ผลิตข่าวสาร ผสานเทคโนโลยี

Community Mind

มีน้ำใจแบ่งปัน

Cross-Cultural

สานสัมพันธ์บนความแตกต่าง

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำด้านนิเทศศาสตร์ ที่เป็นพลังสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจและเศรษฐกิจของชาติ

ปณิธาน

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งมั่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ชั้นนำของประเทศ ที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพด้านนวัตกรรมสื่อสารมวลชนและการสื่อสารทางธุรกิจ เพื่อผลิตบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ในการสื่อสาร ความเข้าใจในสังคม และความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีสื่อ บนพื้นฐานของคุณธรรมและสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม

ทำไมต้องเรียนที่นี่

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีหลักสูตรใหม่ ๆ ที่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยอยู่อย่างสม่ำเสมอ มีเครื่องมือ อุปกรณ์และห้อง lab ที่สามารถให้นักศึกษาสามารถฝึกฝนและเรียนรู้การใช้งานได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้น ยังมีคณาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณวุฒิปริญญาเอกจำนวนมากจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับเครือข่ายศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน เป็นผู้มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทั้งในภาคอุตสาหกรรมสื่อและภาคธุรกิจเป็นจำนวนมาก

ด้วยทำเลของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง การเดินทางที่สะดวกด้วยสบาย MRT ทำให้ไม่ต้องเสียเวลากับการเดินทาง ตลอดจนการดูแลและเอาใจใส่นักศึกษาจากอาจารย์ ทำให้คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นคณะที่ได้รับความสนใจและมีผู้สมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมากในทุก ๆ ปี

นักศึกษาที่เรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ จะมีความพร้อมในการทำงานทันที เนื่องจากนักศึกษามีโอกาสในการทำงานกับองค์กรชั้นนำจริงตั้งแต่ชั้นปีที่ 1และจะมีโอกาสฝึกฝนการทำงานจริงในทุกภาคฤดูร้อน

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะผู้บริหาร