หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (ภาคปกติ)

เลือกเรียนได้ 3 กลุ่มวิชาเอก

ระยะเวลาเรียน : สามารถเรียนจบได้ใน 3 ปี (หากผ่านทุกวิชา)

คณะนิเทศศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 3 กลุ่มวิชาเอก โดยมุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และพัฒนาทักษะที่ตอบโจทย์หนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ในการประกอบสุดยอดอาชีพในฝัน

 1. นิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Communication)
 2. การกระจายเสียงแพร่ภาพและสตรีมมิ่ง (Broadcasting and Streaming)
 3. ภาพยนตร์ดิจิทัล (Digital Film)

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (การสื่อสารการตลาดดิจิทัล)

กลุ่มเรียนวันเสาร์วันเดียว

ระยะเวลาเรียน : 3.5 ปี รับผู้สมัครวุฒิ ม.6

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (การสื่อสารการตลาดดิจิทัล)

กลุ่มเรียนวันอาทิตย์วันเดียว

ระยะเวลาเรียน : 2 ปี รับผู้สมัครวุฒิ ปวส. หรือ ม.6 ที่มีประสบการณ์ทํางานสามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้

(สําหรับวุฒิ ม.6 ต้องมีประสบการณ์ทํางานอย่างน้อย 2 ปี หรือทําธุรกิจของตนเอง)

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

เวลาเรียน: เลือกเวลาใดเวลาหนึ่ง ภาคค่ำ หรือ เสาร์-อาทิตย์

ระยะเวลาเรียน : 2 ปี

มีให้เลือก 2 แผน (เลือกแผนใดแผนหนึ่ง)

  • แผน ก: ทำวิทยานิพนธ์ (36 หน่วยกิต) รายวิชา 24 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต
  • แผน ข: ไม่ทำวิทยานิพนธ์ (36 หน่วยกิต) รายวิชา 33 หน่วยกิต และศึกษาค้นคว้าอิสระ จำนวน 3 หน่วยกิต

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

เวลาเรียน: เสาร์-อาทิตย์

ระยะเวลาเรียน : 3 ปี

มีให้เลือก 2 แผน (เลือกแผนใดแผนหนึ่ง)

 • แผน 1: เน้นการทำวิจัย สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
 • แผน 2: ศึกษารายวิชาและทำวิจัย
  • แบบ 2.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
  • แบบ 2.2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

คณาจารย์