หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

นิเทศศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตรบัณฑิต

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์การตลาด)

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์การตลาด)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาเอก

นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์การตลาด)

นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์การตลาด)

รายละเอียดหลักสูตร

คณาจารย์

อาจารย์กนกกาญจน์ บัญชาบุษบง

อาจารย์กนกกาญจน์ บัญชาบุษบง

เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์-ดร.กาญจนา-โชคเหรียญสุขชัย

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาลัญ วรพิทยุต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาลัญ วรพิทยุต

เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา เขียวแก้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา เขียวแก้ว

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรมน สังข์ชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรมน สังข์ชัย

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.จิรา กฤตยพงษ์

อาจารย์ ดร.จิรา กฤตยพงษ์

เพิ่มเติม

อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย

อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย

เพิ่มเติม

อาจารย์ดีพร้อม เทพหัสดิน ณ อยุธยา

อาจารย์ดีพร้อม เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภารัตน์ พฤกษ์สุราลัย

ผู้ช่วยช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภารัตน์ พฤกษ์สุราลัย

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล วงศ์หาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล วงศ์หาญ

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.เบญจพร วุฒิพันธุ์

อาจารย์ ดร.เบญจพร วุฒิพันธุ์

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ประภาส นวลเนตร

อาจารย์ ดร.ประภาส นวลเนตร

เพิ่มเติม

อาจารย์พัฒน์ บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์

อาจารย์พัฒน์ บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.พิชญ์พธู ไวยโชติ

อาจารย์ ดร.พิชญ์พธู ไวยโชติ

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัย นิรมานสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัย นิรมานสกุล

เพิ่มเติม

รศ.ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ภัทรา แตงเที่ยง

อาจารย์ ดร.ภัทรา แตงเที่ยง

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์

อาจารย์ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานา ปัจฉิมนันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานา ปัจฉิมนันท์

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภนิตย์ วงศ์ทางสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภนิตย์ วงศ์ทางสวัสดิ์

เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เมฆนันทไพศิฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เมฆนันทไพศิฐ

เพิ่มเติม

รัตนวดี-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนวดี นาควานิช

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส

อาจารย์ ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส

เพิ่มเติม

ผู้ศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัยภน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัยภน

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุุทธนิภา ศรีไสย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุุทธนิภา ศรีไสย์

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรลักษณ์ พงษ์โพธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรลักษณ์ พงษ์โพธิ์

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง

อาจารย์ ดร.สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.สุธี เผ่าบุญมี

อาจารย์ ดร.สุธี เผ่าบุญมี

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อเนญชา กลิ่นเกษร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อเนญชา กลิ่นเกษร

เพิ่มเติม

โสภาค-

อาจารย์ ดร.โสภาค พาณิชพาพิบูล

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรดล แก้วประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรดล แก้วประเสริฐ

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.อัญชลี พิเชษฐพันธ์

อาจารย์ ดร.อัญชลี พิเชษฐพันธ์

เพิ่มเติม

อาจารย์อรพรรณ สุนทรกลัมพ์

อาจารย์อรพรรณ สุนทรกลัมพ์

เพิ่มเติม

อาจารย์วิเชียร ธรรมลา

อาจารย์วิเชียร ธรรมลา

เพิ่มเติม

อาจารย์นิษฐา ปั้นจีน

อาจารย์นิษฐา ปั้นจีน

เพิ่มเติม

อาจารย์สุนทร ปั้นจีน

อาจารย์สุนทร ปั้นจีน

เพิ่มเติม

อาจารย์ณัฐวุฒิ เนื้อทอง

อาจารย์ณัฐวุฒิ เนื้อทอง

เพิ่มเติม

อาจารย์สิทธิเดช เฉลิมลาภวรบูรณ์

อาจารย์สิทธิเดช เฉลิมลาภวรบูรณ์

เพิ่มเติม

อาจารย์ศุภัคร หมัดป้องกัน

อาจารย์ศุภัคร หมัดป้องกัน

เพิ่มเติม

อาจารย์สามารถ แก้วแรมเรือน

อาจารย์สามารถ แก้วแรมเรือน

เพิ่มเติม

อาจารย์กริช ลัดลอด

อาจารย์กริช ลัดลอด

เพิ่มเติม

นางกุลภัทรา มนฑา

นางกุลภัทรา มนฑา

เพิ่มเติม

นางสาวภาวินี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

นางสาวภาวินี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

เพิ่มเติม

นางสุดที่รัก สุริยะวงศ์

นางสุดที่รัก สุริยะวงศ์

เพิ่มเติม

นางน้ำฝน สระดี

นางน้ำฝน สระดี

เพิ่มเติม