สัมมนา “STREAMING ให้โปรและปัง ด้วยพลัง CONTENT”

คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย ร่วมกับศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน (AMSAR) และสมาคมนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ให้บริการทางวิชาการด้วยการเปิดพื้นที่และจัดเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็นทางวิชาการเพื่อให้อาจารย์ บุคคลในแวดวงสื่อได้มีโอกาสรับฟังแนวคิดที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์ในยุคอุตสาหกรรมการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงในรูปแบบงานสัมมนาฟรีเรื่อง “Streaming ให้โปรและปัง ด้วยพลัง Content” เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย