ภาพบรรยากาศ การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร บริหารจัดการ และนวัตกรรม ครั้งที่ 6 ปี 2565

ภาพบรรยากาศ การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร บริหารจัดการ และนวัตกรรม ครั้งที่ 6 ปี 2565 จัดโดยศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน (AMSAR) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย