การยื่นกู้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เทอม 1/2565

ขั้นตอนการกู้ยืมฯ
1. วิธียื่นกู้ https://shorturl.asia/X52pN
2. บันทึกสัญญา https://shorturl.asia/ySHlO
3. บันทึกค่าเล่าเรียน https://shorturl.asia/jvzYJ
4. วิธีเซ็น https://shorturl.asia/NpZ8z
——————————————–
เอกสารที่ใช้ส่ง
ไม่เคยกู้ที่ UTCC
1. สัญญากู้ยืมฯ (1 ชุด (มี 6 แผ่น))
2. แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ (1 แผ่น)
3. สำเนาบัตรประชาชน นักศึกษา (1 แผ่น)
4. สำเนาบัตรประชาชน ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง(ถ้ามี) (1 แผ่น)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี) (1 แผ่น)
6. แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา (อย่างน้อย 1 ชม.)

เคยกู้ที่ UTCC
1. แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ (1 แผ่น)
2. สำเนาบัตรประชาชน นักศึกษา (1 แผ่น)
3. สำเนาบัตรประชาชน ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง(ถ้ามี) (1 แผ่น)
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี) (1 แผ่น)
5. แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา (36 ชม.)
——————————————–
ทุกคณะส่งด้วยตนเองได้ที่
Student Co-Working Space อาคาร 3 ชั้น 2
❎ ไม่เคยกู้ที่ UTCC 📅 ส่งวันที่ 12 – 16 ก.ย. 2565
✅ เคยกู้ที่ UTCC 📅 ส่งวันที่ 29 ส.ค. – 2 ก.ย. 2565
⏱ รอบเช้า เริ่ม 9.00 – 11.30 น.
⏱ รอบบ่าย เริ่ม 13.00 – 16.00 น.