รายงานสืบเนื่องโครงการงานสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2