หนังกลาง ม. UTCC Film festival

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นประธานเปิดงานหนังกลาง ม. UTCC Film festival จัดโดยคณะนิเทศศาสตร์ร่วมกับฝ่ายสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี รองอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารการตลาด ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ วิไลนุช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์พิเศษและผู้กำกับ ได้แก่ อาจารย์ปรัชญา ปิ่นแก้ว อาจารย์บัณฑิต ทองดี อาจารย์ ดร. ฐานชน จันทร์เรือง อาจารย์ ดร. วรินทิรา นาทองบ่อจรัส รวมถึงคณาจารย์ และนักศึกษาจำนวนมากเข้าร่วมงาน ภายในงานมีกิจกรรมการเสวนา เล่าเรื่องรักหลากหลายมุม การเดินพรมแดง และการฉายหนังกลางแปลง ทั้งนี้งานหนังกลาง ม. UTCC Film festival จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2566