การขึ้นทะเบียนบัณฑิตสำหรับสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564

📍 สำหรับนักศึกษาที่ จบภาคต้น 64 และสภาอนุมัติแล้วสามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2565
📍 สำหรับนักศึกษาที่ จบภาคปลาย 64 สามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน จนถึงเดือนธันวาคม 2565
📍สำหรับนักศึกษาที่ จบภาคฤดูร้อน 64 สามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2565
 
* * ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านต้องขึ้นทะเบียนบัณฑิต โดยเอกสารที่ได้รับคือทรานสคริปและหนังสือสำคัญ
สามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ 2 ช่องทาง
1. สำนักทะเบียน ฯ วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.30-17.00 น. (นัด 10 วันทำการ)
2. ออนไลน์ https://reginfo.utcc.ac.th/onlinerequest (หากยื่นขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ต้องส่งรูปถ่ายชุดครุยทางไปรษณีย์มาด้วย นัด 10 วันทำการ)