ม.หอการค้าไทยกวาด 7 รางวัลจากสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย รางวัลนักข่าวป้ายแดงแห่งปี 2561

ม.หอการค้าไทยกวาด 7 รางวัลจากสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย
รางวัลนักข่าวป้ายแดงแห่งปี 2561 ผลงานของนักศึกษาด้านสื่อสารมวลชน
ประกอบด้วย สาขาหนังสือพิมพ์/สื่อออนไลน์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ข่าว “หื่นเกลื่อนระบบขนส่ง ภัยผู้หญิงที่โดนมองข้าม” ของหนังสือพิมพ์หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 รางวัลได้แก่ ข่าว “ขยะพิษเกลื่อน ซ.เสือใหญ่ พบสาร ตะกั่วในเลือดเด็ก” ของหนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และข่าว “นศ.โวยหน่วยกิจกรรมหาย” ของสุนันทานิวส์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รางวัลเสื้อสามารถ ได้แก่ ข่าว “เด็กไทยเสี่ยงภัยอุบัติเหตุ” ของหนังสือพิมพ์ หอข่าวมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สาขาโทรทัศน์/วิทยุ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สารคดี มลพิษทางทะเล ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ชนะเลิศอันดับ 2 สารคดี “โรงเรียนพอเพียง” ผลงานนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 สารคดี ความจริงประเทศไทย ของคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รางวัลชมเชย สารคดี “เลิกบุหรี่และยาเสพติด” ผลงานนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รางวัลเสื้อสามารถ สารคดีโทรทัศน์ เรื่อง “ชีวิตกู้ชีพ กู้ภัย มูลนิธิสยามรวมใจ”
สารคดีวิทยุ เรื่อง “ฅนอาสาแต่งหน้า(ศพ)” เรื่อง “มูลนิธิบ้านนกขมิ้น”ผลงานนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสารคดีเรื่อง “ปัญหาพนันบอลออนไลน์” ของคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ