ชมรมศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

ชมรมศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 รวบรวมทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 41,400 บาท จากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่