ผศ.ว่าที่ รต.ดร.สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย

ความเชี่ยวชาญ: พุทธแบรนดิ้ง ,พุทธการตลาด, การสร้างแบรนด์ตามศาสตร์พระราชา, การสื่อสารการตลาด, การสื่อสารมวลชน, สื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์, สื่อสมัยใหม่