หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (ภาคปกติ)

ระยะเวลาเรียน : สามารถเรียนจบได้ใน 3 ปี (หากผ่านทุกวิชา)

เลือกเรียนได้ 3 กลุ่มวิชาเอก

นิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Communication)

การกระจายเสียงแพร่ภาพและสตรีมมิ่ง (Broadcasting and Streaming)

ภาพยนตร์ดิจิทัล (Digital Film)

 • เปิดเรียนเทอมแรก: สิงหาคม
 • วันและเวลาเรียน : จันทร์-ศุกร์ (วันเสาร์ในบางวิชา)
 • ระยะเวลาเรียนทั้งหลักสูตร : สามารถจบได้ใน 3 ปี
  (ต้องลงทะเบียนตามแผนการเรียนและผ่านทุกวิชา)
 • ค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร : 310,000 บาท

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (การสื่อสารการตลาดดิจิทัล)

กลุ่มเรียนวันเสาร์วันเดียว

ระยะเวลาเรียน : 3.5 ปี รับผู้สมัครวุฒิ ม.6

 • เปิดเรียนเทอมแรก: สิงหาคม
 • วันและเวลาเรียน : วันเสาร์ 8.30 – 20.30 (ทุกสัปดาห์)
 • ระยะเวลาเรียนทั้งหลักสูตร : 3.5 ปี (หากเรียนผ่านทุกวิชา)
 • ค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร : 310,000 บาท (เหมาจ่ายทั้งหลักสูตร)
  โดยแบ่งชําระ 3 ปี ๆ ละ 3 งวด

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (การสื่อสารการตลาดดิจิทัล)

กลุ่มเรียนวันอาทิตย์วันเดียว

ระยะเวลาเรียน : 2 ปี รับผู้สมัครวุฒิ ปวส. หรือ ม.6 ที่มีประสบการณ์ทํางานสามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้

(สําหรับวุฒิ ม.6 ต้องมีประสบการณ์ทํางานอย่างน้อย 2 ปี หรือทําธุรกิจของตนเอง)

 • เป็นหลักสูตรที่เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการทํางานและเรียนไปพร้อมกัน

 • ผู้ที่จบวุฒิ ม.6 มาเป็นระยะเวลานานแล้วและต้องการยกระดับวุฒิการศึกษาเป็นปริญญาตรี
 • คนทํางานที่ต้องการได้รับวุฒิปริญญาตรี
 • ผู้ที่ต้องการเรียนปริญญาตรีใบที่ 2 เพื่อได้รับวุฒิปริญญาตรีจาก ม.หอการค้าไทย
 • เปิดเรียนเทอมแรก: สิงหาคม
 • วันและเวลาเรียน : วันอาทิตย์ 8.30 – 20.30 (ทุกสัปดาห์)
 • ระยะเวลาเรียนทั้งหลักสูตร : 2 ปี (4 เทอมปกติ + 2 เทอมซัมเมอร์)
 • ค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร : 199,000 บาท (สามารถผ่อนชําระราย
  เดือน) + ค่าเทียบโอนประมาณ 8,000 บาท (ชําระก่อนเรียน)

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

เวลาเรียน: เลือกเวลาใดเวลาหนึ่ง ภาคค่ำ หรือ เสาร์-อาทิตย์

ระยะเวลาเรียน : 2 ปี

แผนการศึกษา

มีให้เลือก 2 แผน (เลือกแผนใดแผนหนึ่ง)

 • แผน ก: ทำวิทยานิพนธ์ (36 หน่วยกิต) รายวิชา 24 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต
 • แผน ข: ไม่ทำวิทยานิพนธ์ (36 หน่วยกิต) รายวิชา 33 หน่วยกิต และศึกษาค้นคว้าอิสระ จำนวน 3 หน่วยกิต
 • วันและเวลาเรียน : เลือกเวลาใดเวลาหนึ่ง
  • ภาคค่ำ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น.

  • ภาคเสาร์-อาทิตย์ เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

 • ระยะเวลาเรียนทั้งหลักสูตร : 2 ปี
 • ค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร : ติดต่อสอบถามที่คณะฯ

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

เวลาเรียน: เสาร์-อาทิตย์

ระยะเวลาเรียน : 3 ปี

แผนการศึกษา

มีให้เลือก 2 แผน (เลือกแผนใดแผนหนึ่ง)

 • แผน 1: เน้นการทำวิจัย สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
 • แผน 2: ศึกษารายวิชาและทำวิจัย
  • แบบ 2.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
  • แบบ 2.2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
 • วันและเวลาเรียน : เสาร์ – อาทิตย์
 • ระยะเวลาเรียนทั้งหลักสูตร : 3 ปี
 • ค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร : 635,050 บาท

คณาจารย์