หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (ภาคปกติ)

ระยะเวลาเรียน : สามารถเรียนจบได้ใน 3 ปี (หากผ่านทุกวิชา)

เลือกเรียนได้ 3 กลุ่มวิชาเอก

นิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Communication)

การกระจายเสียงแพร่ภาพและสตรีมมิ่ง (Broadcasting and Streaming)

ภาพยนตร์ดิจิทัล (Digital Film)

 • เปิดเรียนเทอมแรก: สิงหาคม
 • วันและเวลาเรียน : จันทร์-ศุกร์ (วันเสาร์ในบางวิชา)
 • ระยะเวลาเรียนทั้งหลักสูตร : สามารถจบได้ใน 3 ปี
  (ต้องลงทะเบียนตามแผนการเรียนและผ่านทุกวิชา)
 • ค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร : 310,000 บาท

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (การสื่อสารการตลาดดิจิทัล)

กลุ่มเรียนวันเสาร์วันเดียว

ระยะเวลาเรียน : 3.5 ปี รับผู้สมัครวุฒิ ม.6

 • เปิดเรียนเทอมแรก: สิงหาคม
 • วันและเวลาเรียน : วันเสาร์ 8.30 – 20.30 (ทุกสัปดาห์)
 • ระยะเวลาเรียนทั้งหลักสูตร : 3.5 ปี (หากเรียนผ่านทุกวิชา)
 • ค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร : 310,000 บาท (เหมาจ่ายทั้งหลักสูตร)
  โดยแบ่งชําระ 3 ปี ๆ ละ 3 งวด

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (การสื่อสารการตลาดดิจิทัล)

กลุ่มเรียนวันอาทิตย์วันเดียว

ระยะเวลาเรียน : 2 ปี รับผู้สมัครวุฒิ ปวส. หรือ ม.6 ที่มีประสบการณ์ทํางานสามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้

(สําหรับวุฒิ ม.6 ต้องมีประสบการณ์ทํางานอย่างน้อย 2 ปี หรือทําธุรกิจของตนเอง)

 • เป็นหลักสูตรที่เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการทํางานและเรียนไปพร้อมกัน

 • ผู้ที่จบวุฒิ ม.6 มาเป็นระยะเวลานานแล้วและต้องการยกระดับวุฒิการศึกษาเป็นปริญญาตรี
 • คนทํางานที่ต้องการได้รับวุฒิปริญญาตรี
 • ผู้ที่ต้องการเรียนปริญญาตรีใบที่ 2 เพื่อได้รับวุฒิปริญญาตรีจาก ม.หอการค้าไทย
 • เปิดเรียนเทอมแรก: สิงหาคม
 • วันและเวลาเรียน : วันอาทิตย์ 8.30 – 20.30 (ทุกสัปดาห์)
 • ระยะเวลาเรียนทั้งหลักสูตร : 2 ปี (4 เทอมปกติ + 2 เทอมซัมเมอร์)
 • ค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร : 199,000 บาท (สามารถผ่อนชําระราย
  เดือน) + ค่าเทียบโอนประมาณ 8,000 บาท (ชําระก่อนเรียน)

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

เวลาเรียน: เลือกเวลาใดเวลาหนึ่ง ภาคค่ำ หรือ เสาร์-อาทิตย์

ระยะเวลาเรียน : 2 ปี

แผนการศึกษา

มีให้เลือก 2 แผน (เลือกแผนใดแผนหนึ่ง)

 • แผน ก: ทำวิทยานิพนธ์ (36 หน่วยกิต) รายวิชา 24 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต
 • แผน ข: ไม่ทำวิทยานิพนธ์ (36 หน่วยกิต) รายวิชา 33 หน่วยกิต และศึกษาค้นคว้าอิสระ จำนวน 3 หน่วยกิต
 • วันและเวลาเรียน : เลือกเวลาใดเวลาหนึ่ง
  • ภาคค่ำ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น.

  • ภาคเสาร์-อาทิตย์ เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

 • ระยะเวลาเรียนทั้งหลักสูตร : 2 ปี
 • ค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร : ติดต่อสอบถามที่คณะฯ

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

เวลาเรียน: เสาร์-อาทิตย์

ระยะเวลาเรียน : 3 ปี

แผนการศึกษา

มีให้เลือก 2 แผน (เลือกแผนใดแผนหนึ่ง)

 • แผน 1: เน้นการทำวิจัย สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
 • แผน 2: ศึกษารายวิชาและทำวิจัย
  • แบบ 2.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
  • แบบ 2.2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
 • วันและเวลาเรียน : เสาร์ – อาทิตย์
 • ระยะเวลาเรียนทั้งหลักสูตร : 3 ปี
 • ค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร : 635,050 บาท

คณาจารย์

อาจารย์ ดร.โสภาค พาณิชพาพิบูล

อาจารย์ ดร.สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง

อาจารย์ ดร.สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง

อาจารย์ ดร.พิชญ์พธู ไวยโชติ

อาจารย์ ดร.พิชญ์พธู ไวยโชติ

รศ.ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช

คณบดี คณะนิเทศศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา เขียวแก้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา เขียวแก้ว

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน: การสื่อสารการตลาด, การวิจัยทางนิเทศศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์

อาจารย์ ดร.อัญชลี พิเชษฐพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี พิเชษฐพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรดล แก้วประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรดล แก้วประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุุทธนิภา ศรีไสย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุุทธนิภา ศรีไสย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง

นางน้ำฝน สระดี

น้ำฝน สระดี

เลขานุการคณะ