อาจารย์อรพรรณ สุนทรกลัมพ์
ความเชี่ยวชาญ: ออกแบบสื่อด้วยโปรแกรม Adobe

คณะนิเทศศาสตร์ (อาคาร 9 ชั้น 4)

อีเมล [email protected]

โทร 02-697-6630

  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นศ.ม. (วารสารสนเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. (โสตทัศนศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง