อาจารย์สิทธิเดช เฉลิมลาภวรบูรณ์

คณะนิเทศศาสตร์ (อาคาร 9 ชั้น 6)

อีเมล [email protected]

โทร –

  • ปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย