ดร.โสภาค พาณิชพาพิบูล (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)
ความเชี่ยวชาญ: การบริหารตราสินค้า (Brand Management) การประเมินผลการสื่อสาร (Media Evaluation) การกำกับดูแลและจริยธรรมสื่อ (Media Regulation and Media Ethics)

อาคาร 9 ชั้น 3

โทรศัพท์ 02-6976605

อีเมล [email protected]

  • นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Master of Arts International Studies, University of Leeds, UK
  • รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญรางวัล (เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย