ดร.โสภาค พาณิชพาพิบูล (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)

คณะนิเทศศาสตร์ (อาคาร 9 ชั้น 3)

อีเมล [email protected]

โทร 02-697-6605

  • D. Communication, Chulalongkorn University
  • MA International Studies, University of Leeds, United Kingdom
  • BA Political Science, Chulalongkorn University (1st Class Honours with Gold Medal)