อาจารย์ ดร.พิชญ์พธู ไวยโชติ
ความเชี่ยวชาญ: การสื่อสารการตลาด

คณะนิเทศศาสตร์ (อาคาร 9 ชั้น 4)

อีเมล [email protected]

โทร –

  • D. in Journalism & Mass Communication, The University of North Carolina at Chapel Hill, USA
  • Master of Science in Journalism, West Virginia University, USA
  • Bachelor of Science in Public Relations, minors in Journalism and Marketing, Indiana State University, USA
  • พิชญ์พธู ไวยโชติ. (2564). #เที่ยวทิพย์ ช่วงสงกรานต์ปี 2564 ในมุมมองของการสื่อสารการตลาด. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสารและการบริหารจัดการ ครั้งที่ 5 ปี (ออนไลน์).
  • พิชญ์พธู ไวยโชติ. (2563). การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และผู้บริโภคในช่วงการรักษาระยะห่างทางกายภาพผ่านทางเนื้อหาของแบรนด์บนสื่อสังคมออนไลน์. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสารและการบริหารจัดการ ครั้งที่ 4 ปี กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
  • พิชญ์พธู ไวยโชติ. (2562). การกำหนดกรอบข่าวเกี่ยวกับ Generation Z ที่ปรากฏทางสื่อออนไลน์ในประเทศไทย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสารและการบริหารจัดการ ครั้งที่ 3 ปี (น. 541-560). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
  • พิชญ์พธู ไวยโชติ. (2561). การใช้ผู้มีอิทธิพลทางความคิดในการสื่อสารการตลาด. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 2 ปี (น. 824-833). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
  • Waiyachote, P. (2015). Career responsibilities and skill requirements for entry-level public relations positions: A content analysis of job advertisements. Open division, BUU & AMSAR International Conference. Chonburi: Thailand.