ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภนิตย์ วงศ์ทางสวัสดิ์

อาคาร 9 ชั้น 4

โทรศัพท์ 02-6976615

อีเมล [email protected]

  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นิเทศศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ