ผู้ศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัยภน
ความเชี่ยวชาญ: พุทธแบรนดิ้ง ,พุทธการตลาด, การสร้างแบรนด์ตามศาสตร์พระราชา, การสื่อสารการตลาด, การสื่อสารมวลชน, สื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์, สื่อสมัยใหม่

คณะนิเทศศาสตร์ (อาคาร 9 ชั้น 4)

อีเมล [email protected]

โทร 02-697-6000 ต่อ 6605, 6606, 6615

 • นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2559-2562)
 • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539-2540)
 • นิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2533-2536)
 • สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย. (2565, พฤษภาคม). ฉผัสสายตนะแห่งแบรนด์ผ่านจักรวาลนฤมิต. รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) จากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 ปี 2565 ของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย และเครือข่าย. กรุงเทพฯ, 25-41. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก : https://anyflip.com/mnzgt/cuvl/basic or https://anyflip.com/mnzgt/cuvl [2565, 31 พฤษภาคม]
 • สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย. (2564, มิถุนายน). พุทธวิธีการสื่อสารแบรนด์ผ่านโซเชียลออดิโอ. รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ปี 2564 ของ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. กรุงเทพฯ, 1,886-1,900. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก : http://utcc2.utcc.ac.th/conference_5/proceeding_academicday.pdf [2565, 4 มีนาคม]
 • สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย. (2562, กรกฎาคม). พุทธวิถี (ไตรสิกขา) : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อการสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์. กรุงเทพฯ. 13(2), 109-157. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/dpuca/article/view/241035/163918 or https://so01.tci-thaijo.org/index.php/dpuca/article/view/241035 [2565, 4 มีนาคม]
 • สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย. (2561, พฤษภาคม). พุทธการตลาดกับดิจิทัลพลิกชีวิต. รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการสื่อสาร (Big Data and Marketing Communication) ครั้งที่ 2 ปี 2561 ของ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. กรุงเทพฯ, 346-356. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก : https://rebrand.ly/utcc2018 or https://m.facebook.com/UTCCAMSAR/photos/a.453844398089319/1075 [2565, 4 มีนาคม]
 • สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย. (2560). การสร้างแบรนด์กับผู้บริโภคยุคโซเชียลมีเดีย. งานสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการระดับชาติ “Communication 4.0 : นวัตกรรม สร้างสรรค์ ความยั่งยืน?”, 31 พฤษภาคม 2560 ณ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. กรุงเทพฯ. จำนวน 13 หน้า.
 • สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย. (2559). โซเชียลทีวีกับการจัดการการนำมาใช้ประโยชน์ทางสังคมออนไลน์. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4, 13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมโนโวเทล. เพชรบุรี. จำนวน 10 หน้า.
 • สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย. (2558). บทบาทของโซเชียลทีวีในเครือข่ายสังคม. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 35 (2), 223-236. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก : http://utcc2.utcc.ac.th/utccjournal/352/223_236%20Somkiet.pdf [2558, มิถุนายน]
 • สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย. (2557). บทบาทของโทรทัศน์ดิจิทัลในเครือข่ายสังคม. การประชุมวิชาการนานานาชาติ Transforming Communication Landscape: Lessons from ASEAN+ and Prospective Collaborations on Multidisciplinary Approach towards Health Promotion ศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน (AMSAR) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 9-11 เมษายน 2557 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล. กรุงเทพฯ. จำนวน 11 หน้า.
 • สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย. (2555). ผลสัมฤทธิ์ของผู้ให้บริการโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 32 (2), 129-144. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก: http://utcc2.utcc.ac.th/utccjournal/322/129_144%20Somkiet.pdf [2555, มิถุนายน]
 • สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย. (2553). การใช้โทรทัศน์อินเทอร์เน็ตของคนกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 30 (3), 31-65. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก: https://www.botlc.or.th/item/article/02000049532 [2553, กันยายน]
 • สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย. (2553). โทรทัศน์อินเทอร์เน็ตกับการบริโภคสื่อใหม่ในยุคสังคมข่าวสาร. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 30 (2), 124-140.