ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล วงศ์หาญ

คณะนิเทศศาสตร์ (อาคาร 9 ชั้น 4)

อีเมล [email protected]

โทร 02-697-6630

  • ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • นฤมล สิงหประเสริฐ. (2564). ตัวชี้วัดความน่าเชื่อถือของข่าวในมุมมองของนักวิชาการ นักวิชาชีพด้านวารสารศาสตร์และ ผู้รับสาร. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการสื่อสาร และ การบริหารจัดการ ครั้งที่ 5 ปี 2021 (น. 595-619). ศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน ( AMSAR) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
  • นฤมล สิงหประเสริฐ. (2563). การวิเคราะห์เนื้อหางานวิจัยเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของสื่อออนไลน์. ในการสัมมนาวิชาการและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 4 ปี 2020 (น. 846-859). ศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน ( AMSAR) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
  • Singhaprasert Narumon (2019). Development of News organization’s Credibility Indicators in Thai News Industry: The Literature review for Creating the definition and indicators of Credibility of News organization, journalist and News. ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference on Social Sciences in the 21st Century (น. ). Amsterdam Netherlands.
  • นฤมล วงศ์หาญ. (2561). การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างตัวชี้วัดความน่าเชื่อถือ กับข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  พ.ศ.2559  และ ข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยว่าด้วย จริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ พ.ศ.2553: ข้อเสนอเพื่อกำหนดตัวชี้วัด   “ความน่าเชื่อถือ” ขององค์กรข่าว นักข่าว และข่าวในอุตสาหกรรมข่าวของประเทศไทย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 2 ปี 2018 (น. 968-983). ศูนย์ศึกษาสื่อและวิจัยสื่อสารมวลชนอาเซียน ( AMSAR) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
  • นฤมล วงศ์หาญ. (2559).การสังเคราะห์ผลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ออนไลน์ : การแสวงหานวัตกรรมการสื่อสารมวลชน (A Synthesis of Studies on Online Newspaper: A Quest for Knowledge on Mass Communication Innovation  ). ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร ชะอำ จ.ประจวบคีรีขันธ์