anchalee_pi
ความเชี่ยวชาญ: ภาพถ่าย สัญญะวิทยา วัฒนธรรมศึกษา การสื่อสารการตลาด
  • นิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต การโฆษณา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์