ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรดล แก้วประเสริฐ
ความเชี่ยวชาญ: Film Studies, Gender Studies
  • PhD Film Studies, University of Essex, UK
  • MA Film and Television Studies, Griffith University, Australia
  • BA Mass Communication, Kasetsart University
  • Oradol, K., Bachata Rattanathada. (2019). CREATIVE THEATRE FOR THE PEOPLE WITH VISUALLY IMPAIRED. Phranakhon Rajabhat Research Journal Humanities and social Sciences, 412-424. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/PNRU_JHSS/article/view/160122

  • _________. (2019). The Use of ICT by farmers to enhance their productivity and marketing their produce in Indonesia, The Philippines and Thailand. Phranakhon Rajabhat Research Journal Humanities and social Sciences , 1-15. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/PNRU_JHSS/article/view/149392

  • _________. (2021). The Thai Young Moviegoers and Their Receptions of the Thai Cinema in the Digital age. The 5th UTCC National Conference (pp. 1918-1931). Bangkok: University of the Thai Chamber of Commerce. Retrieved from http://utcc2.utcc.ac.th/conference_5/proceeding_academicday.pdf

  • _________. (2022). Men will be Men: A first wife lawyer’s Facebook page case study. The Paulinian Compass: The Asia-Pacific Journal on Compassion Studies., 1-5. Retrieved from https://dmarcomm.utcc.ac.th/wp-content/uploads/2023/04/Yossanand_Effect-of-marketing-communication.pdf

  • WITTAYAPANYANON (SAITO) Sunisa, KAEWPRASERT Oradol, KLINKESORN Anencha. (2023, 1 31). Pronunciation issues of Japanese native speakers in reading Thai sentences aloud and teaching methods for Japanese through a Thai audiobook production project. TOKYO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES, AREA AND CULTURE STUDIES, 159-173. Retrieved from http://repository.tufs.ac.jp/handle/10108/120761?fbclid=IwAR3-l6gyhSgJ_FW0oxlTkdoDaCBPmYkdqMkYKDgmlFEg1ckq7MZPv9W4OPA