ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรดล แก้วประเสริฐ
ความเชี่ยวชาญ: Film Studies, Gender Studies, Online Marketing.

คณะนิเทศศาสตร์ (อาคาร 9 ชั้น 4)

อีเมล [email protected], [email protected]

โทร –

  • PhD Film Studies, University of Essex, UK (2008)
  • MA Film and Television Studies, Griffith University, Queensland, Australia (1995)
  • BA Mass Communication, Kasetsart University (1993)
  • Oradol Kaewprasert, “Men will be Men: A First-Wife Lawyer’s Facebook Page Case Study” Paulinian compass, volume 7, issue 1, August 2022, pages 1-5.
  • Oradol Kaewprasert, Bachata Rattanathada. “Creative Theatre for the People with Visually Impaired” Pharmakon Rajabhat Research Journal Humanities and Social Sciences 14 (2) (2019) 413-424.
  • Oradol Kaewprasert. “The Use of ICT by Farmers to Enhance Their Productivity and Marketing Their Produce in Indonesia, the Philippines and Thailand” Pharnakon Rajabhat Research Journal 14 (1) (2019) 1-15.
  • _________________ “The Roles of Filmmaking as a Tool for Youth Learning and Cultural Exchange: Two Nations One Mind Film Contest Project.” Asian Journal for Public Opinion Research 4 (3), (2018) 166-177.
  • For the full list please see: https://scholar.google.co.th/citations?view_op=list_works&hl=th&hl=th&user=iWmuxh0AAAAJ&sortby=pubdate