ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรลักษณ์ พงษ์โพธิ์
ความเชี่ยวชาญ: Media Literacy

โทรศัพท์ 02-6976615

อีเมล [email protected]

 • Ph.D. (Communication Arts and Innovation) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • M.A. (Journalism) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • B.A. (Journalism) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • สรลักษณ์ พงษ์โพธิ์. (2566). เท่าทันการสื่อสารในยุคดิจิทัลแพลตฟอร์ม: กรณีการกระทำความผิดด้วยการหลอกลวงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต. รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) จากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สรลักษณ์ พงษ์โพธิ์และพิชญ์พธู ไวยโชติ. (2565). กลยุทธ์การรักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์องค์กรต่อการสื่อสารในภาวะวิกฤต: กรณีข่าวลวงผ่านสื่อออนไลน์.

 • สรลักษณ์ พงษ์โพธิ์. (2565). การสื่อสารและแนวคิดการปฏิบัติการข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติด้านเศรษฐกิจผ่านสื่อออนไลน์. รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) จากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 614-629.

 • สรลักษณ์ พงษ์โพธิ์. (2564). รูปแบบการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติด้านการเมืองผ่านสื่อออนไลน์ภายใต้แนวคิดการปฏิบัติการข่าวสาร. วารสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2564 เดือนมกราคมถึงเมษายน 121-137.

 • สรลักษณ์ พงษ์โพธิ์. (2563). การสร้างภูมิคุ้มกันตนเอง: กรณีข่าวปลอม ข่าวลวง. งานสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสารและการบริหารจัดการ ครั้งที่ 4 ปี 18 มิถุนายน 2563. โรงแรมสวิสเลอคองคอร์ด: กรุงเทพฯ. 206-214.

 • สรลักษณ์ พงษ์โพธิ์. (2562). ผลกระทบของการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย: การเตรียมพร้อมต่อภัยคุกคามด้านความมั่นคงในอนาคต. โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 31 พฤษภาคม 2562. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย: กรุงเทพฯ. 1876-1890.

 • สรลักษณ์ พงษ์โพธิ์. (2561). รู้เท่าทันการปฏิบัติการข่าวสาร (IO) บนสื่อออนไลน์. โครงการสัมมนาทางวิชาการและการประชุมระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 2 โดยศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน. 16 พฤษภาคม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย: กรุงเทพฯ. 792-803.

 • สรลักษณ์ พงษ์โพธิ์ (2560). บทบาทของรัฐ – สื่อมวลชน – ประชาชนกับความมั่นคงของชาติภายใต้บริบทของภูมิทัศน์สื่อใหม่. งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 7 มิถุนายน 2560. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย: กรุงเทพฯ. 458-467.

 • สรลักษณ์ พงษ์โพธิ์. (2559). พลังแห่งยุคเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21: กรณีการเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อการร้ายยุคดิจิทัล. งานประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ปี 13 พฤษภาคม 2559. โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำบีช รีสอร์ท ชะอำ: เพชรบุรี.

 • สรลักษณ์ พงษ์โพธิ์. (2558). ภาษาพาดหัวข่าวสะท้อนภาพความจริงที่สื่อเลือกนำเสนอ. การนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง “Communication Perspective Social Connection in the Age of Digital Technology Practice”. 12-13 มิถุนายน มหาวิทยาลัยบูรพา: ชลบุรี. 418-425.

 • สรลักษณ์ พงษ์โพธิ์. (2556). การกำหนดวาระข่าวสารและการใช้ภาษาสร้างภาพความรุนแรงทางการเมืองช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 20 ฉบับพิเศษ. 225-257.