ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานา ปัจฉิมนันท์
ความเชี่ยวชาญ: Branding, Digital Marketing Communication, Content Marketing
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์