บุปผา2
ความเชี่ยวชาญ: การตลาด การสร้างแบรนด์ การเจรจาต่อรอง และการสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

อาคาร 9 ชั้น 4

โทรศัพท์ 02-6976615

อีเมล [email protected]

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ (2566). กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จากผลกระทบวิกฤต COVID-19 ผ่านมุมมองผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่. วารสารนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 41(2)

 • บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ และบุษยนันท์ แก้วแจ่ม (2564). กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของนมถั่วเหลืองผสมฟองเต้าหู้แบรนด์ฟองฟอง. วารสาร CRRU Journal of Communication คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย. 4(3), 93-115.

 • บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ และสุทธิดา อุดมโชค (2565). กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของผู้ทรงอิทธิพลขนาดเล็ก (Micro Influencer) ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางประเภทสกินแคร์ของกลุ่มเพศทางเลือก. วารสาร CRRU Journal of Communication คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย. 5(1), 1-28.

 • บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ และพรวรรณ รังคเสนี (2565). กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์สกินแคร์แบบซองกรณีศึกษา แบรนด์ Snowgirl Japan. วารสาร CRRU Journal of Communication คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย. 5(2), 1-28.

 • บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ และเกศินี สุริยวงศ์ (2564). กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในร้านตัวแทนจำหน่ายแบบดั้งเดิมของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน). วารสารนิเทศสยามปริทัศน์. 20(2), 74-88.

 • บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ (2563). การสื่อสารการตลาดของผู้ประกอบการ คลัสเตอร์ผ้าทอเมืองน่าน. วารสาร CRRU Journal of Communication คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, 3(2), 22-42.

 • บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ (2561). การสร้างแบรนด์ของธุรกิจ SMEs ในตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 984-993.

 • บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ และคณินภาสจ์ ขจร (2559). กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโมบายล์ แอปพลิเคชัน ของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน). วารสารการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 4(1), 69-90.

 • บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ และขนิษฐา โฉมอุปฮาด. (2559). การบริหารประสบการณ์ของลูกค้าในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. วารสารการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 4(1), 91-117.

 • บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ และปิยมาภรณ์ ภูหนองโอง (2558). กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด. วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 8(1), 47-64.

 • บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ (2556). การเล่าเรื่องเกี่ยวกับ CSR. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 33(0), 430-443.