ผู้ช่วยช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภารัตน์ พฤกษ์สุราลัย
ความเชี่ยวชาญ: Digital Marketing, Mass Communication

คณะนิเทศศาสตร์ (อาคาร 9 ชั้น 4)

อีเมล [email protected]

โทร 02-697-6630

  • Ph.D. in Mass Communication มหาวิทยาลัยเลสเตอร์ ประเทศสหราชอาณาจักร
  • วารสารศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
  • นภารัตน์ พฤกษ์สุราลัย. (2565). การเปิดรับและการรับรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีที่มีต่อการสื่อสารของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2564. รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) จากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 (น.645-660). มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
  • นภารัตน์ พฤกษ์สุราลัย และสุธี เผ่าบุญมี. (2565). การวิเคราะห์เนื้อหาการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมของเว็บไซต์ขายของออนไลน์. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร. 42(1), 60-74.
  • นภารัตน์ พฤกษ์สุราลัย. (2564). รูปแบบการนำเสนอแบบข้ามสื่อและมาตรวัดประสิทธิภาพการเข้าถึงผู้ชมรายการข่าวโทรทัศน์บนเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 5 (น.1761-1780). มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
  • นภารัตน์ พฤกษ์สุราลัย. (2563). หลักการและแนวทางการประเมินผลการสื่อสารการตลาดออนไลน์ในยุคการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล: กรณีศึกษากูเกิ้ลอนาลิติกและเฟซบุ๊กอินไซส์. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 4 (น.2900-2919). มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
  • นภารัตน์ พฤกษ์สุราลัย. (2562). รูปแบบและแนวทางการสร้างสรรค์เนื้อหาของหนังสือพิมพ์ไทยบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3 (น.1906-1924). มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
  • นภารัตน์ พฤกษ์สุราลัย. (2560). การวิเคราะห์ประเภทเนื้อหาของข่าวสารบนแฟนเพจหนังสือพิมพ์ แรงจูงใจ และพฤติกรรมในการใช้ของผู้อ่าน. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์. 11(2), 55-112.