ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรมน สังข์ชัย
ความเชี่ยวชาญ: การเล่าเรื่อง (Storytelling) การเขียนบท (Script Writing)

โทรศัพท์ 02-6926615

อีเมล [email protected]

 • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิเทศศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผลงานวิจัย

 • บทละครโทรทัศน์ไทย: กระบวนการสร้างสรรคและเทคนิค
 • ภาพลักษณ์สื่อมวลชนไทยในทัศนะของสาธารณชน
 • การวิเคราะห์เรื่องเล่าละครชุด Desperate Housewives
 • การดัดแปลงนวนิยายชุดผ้าของพงศกรเป็นบทละครโทรทัศน

บทความวิจัยในวารสารวิชาการ

 • การดัดแปลงนวนิยายเรื่องรอยไหมเป็นบทละครโทรทัศน์ วารสารอักษรศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 1 ปีที่ 39 วารสารระดับชาติ
 • การสร้างบทละครเวที นางนาก เดอะมิวเซียม วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 2 ปีที่ 31 วารสารระดับชาติ
 • การดัดแปลงนวนิยายชุดผ้าของพงศกรเป็นบทละครโทรทัศน์ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฉบับที่ 1 ปีที่ 39 วารสารระดับชาติ
 • การวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของซูซาน เดลฟิโน่ ในละครชุด Desperate House wives วารสาร วิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฉบับที่ 3 ปีที่ 35 วารสารระดับชาติ
 • ภาพลักษณ์สื่อมวลชนไทยในทัศนะของสาธารณชน วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฉบับที่ 3 ปีที่ 32 วารสารระดับชาติ
 • บทละครโทรทัศน์ไทย: กระบวนการสร้างสรรค์และเทคนิค วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฉบับที่ 3 ปีที่ 29 วารสารระดับชาติ
 • การสร้างสรรค์บทแสดงเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนวิชาการแสดง วารสารอักษรศาสตร์และไทยศึกษา ฉบับที่ 1 ปีที่ 45 วารสารระดับชาติ

การนําเสนอผลงานวิจัย

 • การสร้างสรรค์บท Business 4D the Series ของ GSB ตอน D1 Disruptive Business Trend ชื่องานประชุมวิชาการ การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร บริหารจัดการ และนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ปี 2563 จัดโดยศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน (AMSAR) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่นําเสนอผลงาน 2563
 • กระบวนการสร้างสรรค์รายการ Podcast “เรื่องเล่าของคุณตาคุณยาย” ชื่องานประชุมวิชาการ การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร บริหารจัดการ และ นวัตกรรม ครั้งที่ 5 ปี 2564 จัดโดยศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน (AMSAR) คณะนิเทศ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่นำเสนอผลงาน 2564
 • การเล่าเรื่องครอบครัวในละครเกาหลีเรื่อง Hometown Cha Cha Cha ชื่องานประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 15 “Global Goal Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2022 จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ สวนสุนันทา ปีที่นําเสนอผลงาน 2565
 • การเล่าเรื่อง “การเลี้ยงดู” ผ่านตัวละคร “แม่” ในซีรีส์เกาหลีเรื่อง โรแมนซ์ฉบับเร่งรัด ชื่องานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่นำเสนอผลงาน 2566