ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาลัญ วรพิทยุต
ความเชี่ยวชาญ: ความคิดสร้างสรรค์งานโฆษณา, แบรนด์, ศิลปะ

อาคาร 9 ชั้น 2

อีเมล [email protected]

โทร

  • Master of fine arts (illustration), Academy of arts University, USA
  • MA การโฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • 2562 การโฆษณาเพื่อสร้างแบรนด์กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Advertising for Creating a Brand with a New Generation) หน้า 188-205 บทความทางวิชาการ Proceedings of HMA’s 40th Anniversary National and International Conference Approaching the Future through Multidisciplinary Research
  • 2561 การโฆษณากับการปรับตัวเข้าสู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4.0 (Advertising with the adaptation to the 4th Industrial Revolution) จำนวนรวม 107 หน้า งานวิจัยได้รับทุนส่งเสริมงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • 2560 เทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์และเนื้อหา กับการเปลี่ยนแปลงของสื่อนิตยสาร (Technology Lifestyle and content with the change of Magazines) หน้า 83-96 บทความทางวิชาการ วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560.
  • 2559 การสร้างสรรค์งานโฆษณาสำหรับกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย: การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น* (ไม่สามารถหาข้อมูลของเลขหน้าได้) บทความทางวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2559.
  • 2558 การสร้างแบรนด์ผ่านแรงบันดาลใจ: การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น หน้า 101-119 บทความทางวิชาการ วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558.