อาจารย์กนกกาญจน์ บัญชาบุษบง
ความเชี่ยวชาญ: Branding, Marketing Communication, Creative Marketing, Presentation, Digital Marketing, Customer Behavior

อาคาร 24 ชั้น 16

อีเมล [email protected]

โทร 02-697-6798

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (กำลังศึกษา)
  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (รางวัลสารนิพนธ์ดีเด่น)
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  • กนกกาญจน์ บัญชาบุษบง และจักรกฤษณ์ ทิวาศุภชัย (2562). การรับรู้และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสารครั้งที่ 3 ปี 2562 (หน้า 966-977). กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • กนกกาญจน์ บัญชาบุษบง และจักรกฤษณ์ ทิวาศุภชัย (2561). ความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนในการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.  ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 2 ปี 2561 (หน้า 873 – 884). กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย