samart_ka

ห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง อาคาร9 ชั้น 3

โทรศัพท์ 02-6976610

อีเมล: [email protected]

  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ครุศาตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร