คุณนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล

คุณนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล หรือ บุ๊กโกะ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการประชาสัมพันธ์