คุณนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล หรือ บุ๊กโกะ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการประชาสัมพันธ์

คุณนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล