รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ ดร.สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง