ความเชี่ยวชาญ: ออกแบบสื่อด้วยโปรแกรม Adobe

ติดต่อได้ที่
คณะนิเทศศาสตร์ (อาคาร 9 ชั้น 4)
อีเมล [email protected]
โทร 02-697-6630

ประวัติการศึกษา

  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นศ.ม. (วารสารสนเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. (โสตทัศนศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาจารย์อรพรรณ สุนทรกลัมพ์