ครูปฏิบัติการ

ติดต่อได้ที่
อาคาร 9 ชั้น 6
อีเมล [email protected]
โทร –

ประวัติการศึกษา

  • นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • นิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม