ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน:
การสื่อสารการตลาด,
การวิจัยทางนิเทศศาสตร์,
สารสนเทศศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา เขียวแก้ว