รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ ดร.อัญชลี พิเชษฐพันธ์