ความเชี่ยวชาญ: การตลาด การสร้างแบรนด์ การเจรจาต่อรอง และการสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

ติดต่อได้ที่
คณะนิเทศศาสตร์ (อาคาร 9 ชั้น 4)
อีเมล [email protected]
โทร 02-697-6615

ประวัติการศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ

  • บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ และขนิษฐา โฉมอุปฮาด. (2559). การบริหารประสบการณ์ของลูกค้าในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. วารสารการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 4(1), 91-117.
  • บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ และปิยมาภรณ์ ภูหนองโอง. (2558). กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด. วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 8(1), 47-64.
  • บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ (2556). การเล่าเรื่องเกี่ยวกับ CSR. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 33(0), 430-443.