ความเชี่ยวชาญ: การเล่าเรื่อง (Storytelling) การเขียนบท (Script Writing)

ติดต่อได้ที่
อาคาร 9 ชั้น 4
อีเมล [email protected]
โทร –

ประวัติการศึกษา

  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผลงานทางวิชาการ

  • จิรมน สังณ์ชัย (2565) การเล่าเรื่องสุขภาพในละครเกาหลี Hospital Playlist (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)
  • จิรมน สังณ์ชัย (2564) การสร้างสรรค์บทแสดงสำหรับการเรียนการสอนการแสดงในประเทศไทย (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์)
  • จิรมน สังณ์ชัย (2562) การดัดแปลงนวนิยายชุดผ้าของพงศกรเป็นบทละครโทรทัศน์ , วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • จิรมน สังณ์ชัย (2560) การดัดแปลงนวนิยายเรื่องรอยไหมเป็นบทละครโทรทัศน์ . วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรมน สังข์ชัย