ความเชี่ยวชาญ: Branding, Marketing Communication, Creative Marketing, Presentation,
Digital Marketing, Customer Behavior

ติดต่อได้ที่
อาคาร 24 ชั้น 16
อีเมล [email protected]
โทร 02-697-6798

ประวัติการศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (กำลังศึกษา)       
  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (รางวัลสารนิพนธ์ดีเด่น)  
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ผลงานทางวิชาการ

  • กนกกาญจน์ บัญชาบุษบง และจักรกฤษณ์ ทิวาศุภชัย (2562).  การรับรู้และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสารครั้งที่ 3 ปี 2562 (หน้า 966-977). กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • กนกกาญจน์ บัญชาบุษบง และจักรกฤษณ์ ทิวาศุภชัย (2561).  ความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนในการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.  ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 2 ปี 2561 (หน้า 873 – 884). กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์กนกกาญจน์ บัญชาบุษบง