นางสุดที่รัก สุริยะวงศ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวภาวินี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางกุลภัทรา มนฑา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เลขานุการคณะ

ครูปฏิบัติการ

ครูปฏิบัติการ

ครูปฏิบัติการ

อาจารย์อรพรรณ สุนทรกลัมพ์

ความเชี่ยวชาญ: ออกแบบสื่อด้วยโปรแกรม Adobe