คณะนิเทศศาสตร์มีการจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น Short Course Training ทั้งในรูปแบบ In-house Training และจัดอบรม ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เช่น

  1. หลักสูตรการพัฒนานิยายและพล็อตเป็นบทละคร และการเขียนบทละครโทรทัศน์ขั้นพื้นฐาน
  2. หลักสูตรการอบรมผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทั้งระดับต้น กลางและสูง
  3. หลักสูตรการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
  4. หลักสูตร Infographic

ผู้ที่สนใจสมัครเรียน สามารถติดต่อ 02 697 6605