นักศึกษาขั้นปี 4 สาขาวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย เว็บ www.genzee.co

นักศึกษาขั้นปี 4 สาขาวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย ได้รับรางวัลชมเชย เว็บ www.genzee.co ในโครงการประกวดรางวัลเว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยมระดับอุดมศึกษาประจำปี 2561 ของสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์