S__14721094

ศิษย์เก่า นิเทศหอการค้า รุ่น 25 ปัจจุบันทำงานด้าน: Digital Marketing

นิเทศหอการค้า ให้มากกว่าความรู้คือความรัก อาจารย์แนะนำ ให้ความรู้ทั้งเรื่องในห้องเรียน และประสบการณ์ต่างๆ ที่อาจารย์แต่ละท่านได้พบเจอมา ซึ่งทำให้เราได้ทั้งความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนไปในตัว ว่าเราได้เรียนในสิ่งที่ชอบ และจบมาทำในสิ่งที่ใช่