รางวัลชนะเลิศนักจัดรายการวิทยุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและวิจัย มอบประกาศนียบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ นางสาวธันยธร ใจดี นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในโอกาสที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ประเภทนักศึกษา และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดนักจัดรายการวิทยุฯประเภทนักศึกษา จากโครงการ “เส้นทางสู่ดวงดาว ปีที่ 17 การประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุฯ ดิจิทัล” จัดโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี อาจารย์ ดร.อรดล แก้วประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ และอาจารย์อเนญชา กลิ่นเกษร อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสัมมนา อาคาร 5 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562

รางวัลชนะเลิศนักจัดรายการวิทยุ
รางวัลชนะเลิศนักจัดรายการวิทยุ
รางวัลชนะเลิศนักจัดรายการวิทยุ
รางวัลชนะเลิศนักจัดรายการวิทยุ