ประเทศชาติก้าวไกล เกษตรกรรมไทยยั่งยืน ด้วย BCG Model

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการชีวภัณฑ์ทางการเกษตรโดยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ประกอบด้วย การบริการให้คำปรึกษาและให้บริการด้านการผลิตภัณฑ์ชีวภันฑ์ที่เหมาะสมกับผลผลิตและพื้นที่ทางการเกษตร โดยเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาหรือเข้าร่วมโครงการได้ที่ กองบริการธุรกิจนวัตกรรม Call Center 02 577 9300