คุณธรรมและความรับผิดชอบ

>> คุณธรรมและความรับผิดชอบของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ 

1. อ่อนน้อม ถ่อมตน กตัญญูกตเวที มีมารยาท

2. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

3. ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

4. รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และเคารพในความเห็นของผู้อื่น

5. เคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์

6. ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทันสื่อ

7. ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

You are here: Home นักศึกษา คุณธรรมและความรับผิดชอบ