อาจารย์ที่ปรึกษา-การให้คำปรึกษา

>> อาจารย์ที่ปรึกษา-การให้คำปรึกษา

คณะนิเทศศาสตร์มีระบบการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทุกคนในแต่ละสาขาวิชา ทั้งในด้านการวางแผนลงทะเบียนรายวิชาตลอดหลักสูตร การให้ข้อแนะนำด้านเทคนิคการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา โดยนักศึกษาแต่ละคนสามารถเข้าขอคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่านได้ตามชั่วโมงการให้คำปรึกษาที่คณะกำหนดหรือสามารถติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านช่องทางระบบบริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา คลิกที่นี่
เข้าสู่ระบบการให้คำปรึกษา คลิกที่นี่

 

You are here: Home นักศึกษา ปริญญาโท อาจารย์ที่ปรึกษา-การให้คำปรึกษา