คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2561 แก่น้องๆ เยาวชนที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา จึงส่งเสริมการศึกษาด้วยการมอบทุนรัตนมงคล (โดยด้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามทุนการศึกษา "ทุนรัตนมงคล" หมายถึง ทุนการศึกษาที่มีความดีอันสูงค่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อีกทั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่ได้รับทุนนี้) และทุน UTCC GOLD หรือทุนการศึกษาครึ่งหนึ่ง แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสายอาชีพที่หน่วยงานของรัฐรับรอง 

 

rattanamonkol 2561-01 UTCC GOLD 61-01

ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครทุนรัตนมงคล
ดาวน์โหลด ใบสมัครทุนรัตนมงคล

 

  ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครทุน UTCC Gold
ดาวน์โหลด ใบสมัครทุน UTCC Gold
You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ *** NEW *** คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย มอบทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561