สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอนุมัติให้คณะนิเทศศาสตร์เปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

 10000

 ป.เอก นิเทศฯ หอการค้า คลอดแล้ว!

ในที่สุด เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2559 สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้อนุมัติให้คณะนิเทศศาสตร์เปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่มีหลักสูตรปริญญาเอกด้านนิเทศศาสตร์ ที่เจาะลึก “นิเทศศาสตร์การตลาด” เพราะโดยทั่วไปแล้ว หลักสูตรปริญญาเอกมักจะเปิดไว้กว้างๆ…

แต่เรื่องนี้มีเหตุผล มีที่มาที่ไปครับ…

จริงๆเรามีนโยบายเปิดหลักสูตรป.เอกมาเกือบ 10 ปีแล้วครับ ตั้งแต่สมัย รศ.ดร.ดรุณี หิรัญรักษ์ เป็นคณบดีคณะนิเทศศาสตร์

จำได้ว่าตอนนั้นผมเพิ่งเรียนจบป.เอกกลับจาก Sydney, Australia อาจารย์ดรุณีให้มาช่วยงานในส่วนของบัณฑิตศึกษา ซึ่งตอนนั้น ม.หอการค้าไทยได้เปิดหลักสูตรปริญญาโทด้านนิเทศศาสตร์การตลาดมาร่วม 10 ปีแล้วครับ อาจารย์ดรุณีเลยให้พวกเรา คณาจารย์หนุ่มสาวที่เพิ่งทยอยเดินทางกลับจากการรับทุนป.เอกในต่างประเทศ ให้หาข้อมูลเตรียมเปิดหลักสูตรป.เอก

หลังจากรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆแล้ว เราพบว่าหากจะเปิดสอนหลักสูตรป.เอก ด้านนิเทศศาสตร์การตลาด  ผู้สอนและผู้ดูแลเป็นที่ปรึกษาการทำวิจัย Thesis ของนักศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆทางวิชาการ นอกจากจะต้องมีองค์ความรู้ทางวิชาการที่เข้มแข็งแล้ว ยังควรมีประสบการณ์ด้านวิชาชีพ โดยเฉพาะภาคธุรกิจสื่อ ธุรกิจการสื่อสารการตลาด

ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภูมิทัศน์สื่อในขณะนั้นเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม พฤติกรรมผู้บริโภคสื่อก็เปลี่ยนไปเช่นกัน ตำราหรือองค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์แบบดั่งเดิมถูกตั้งคำถามว่าจะสามารถตอบโจทย์ทางสังคมใหม่ๆได้มากน้อยเพียงใด

ด้วยเหตุปัจจัยหลากหลายเหล่านี้ อาจารย์ดรุณีจึงชลอการเปิดหลักสูตรป.เอก แต่ให้พวกเราเหล่าคณาจารย์ไปเปิดโลกกว้าง ไปเรียนรู้จากสายวิชาชีพแขนงต่างๆมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ให้สะสมเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

มาถึงวันนี้ คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทยเราพร้อมแล้วครับ ที่จะเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก

เนื่องเพราะเรามีคณาจารย์ที่จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและ ต่างประเทศถึง 20 คน โดยไม่ต้องไปจ้างหรือเชิญบุคคลอื่นมาแปะชื่อไว้ในหลักสูตร

นอกจากนั้นคณาจารย์ของเราก็มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาดในหลากหลายมิติ ทั้งการสร้างแบรนด์ การบริหารสื่อยามวิกฤติ การใช้สื่อใหม่เพื่อการสื่อสารการตลาด การสร้างแบรนด์บุคคล การสื่อสารการท่องเที่ยว การสื่อสารกับการค้าปลีก ฯลฯ

ขณะเดียวกันอาจารย์ของเราหลายคนก็เป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสารให้กับ องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยรัฐอีกหลายแห่ง

แต่การสอนโดยนักวิชาการอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ดังนั้นด้วยความเป็นมหาวิทยาลัยของหอการค้าไทย เราจึงเตรียมเชิญนักวิชาชีพ นักการสื่อสารการตลาด จากองค์กรต่างๆมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษอีกด้วย

สำหรับเรื่องที่หลักสูตรป.เอกของเราเน้นเจาะลึกหาองค์ความรู้ใหม่ๆด้าน”การสื่อสารการตลาด” ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเรามีความพร้อมด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาด้าน การสื่อสารการตลาดระดับปริญญาโทมาถึง 19 ปี จึงต้องการต่อยอดองค์ความรู้ให้มีความเด่นชัดในศาสตร์ด้านนี้มากขึ้น

เราต้องการสร้างผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงด้านการบริหารการสื่อสารการตลาดและการสื่อสารตราสินค้า

ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้อาจไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิชาการในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างเดียวนะครับ อาจเป็นนักบริหารที่ต้องการความเข้มข้น ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็ได้

หลักสูตรปริญญาเอกนิเทศศาสตร์ของเรามีทั้งแผนที่เน้นทำวิจัยเป็นหลัก กับแผนศึกษารายวิชาและทำวิจัยควบคู่กันไป ซึ่งในแผนการศึกษาแบบหลัง เราเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เรียนจบปริญญาตรีทุกสาขาวิชาเรียนควบคู่กันไปด้วย

พูดง่ายๆคือหลักสูตรนี้ มีการเรียนแบบ “โทควบเอก” ด้วยนะครับ

สำหรับรายละเอียดอื่นจะทยอยมาเล่านะครับ ถ้าใครสนใจก็สอบถามรายละเอียดได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 02-697-6885 หรือ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช (อาจารย์หมี) ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 09-949-62266

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก DRMANABLOG

รายละเอียดหลักสูตร คลิก

สมัครเรียน คลิก

 

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอนุมัติให้คณะนิเทศศาสตร์เปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด