นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชย โครงการประกวดไอเดียสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่สู่สังคมผู้สูงอายุ

ตามที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ได้จัดโครงการประกวดไอเดียสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่สู่สังคมผู้สูงอายุ : Ageing Society Startup ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการและเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปีทั่วประเทศมีโอกาสพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รองรับสังคมผู้สูงอายุซึ่งอนาคตจะกลายเป็น ตลาดใหม่ที่สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย

จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 13 ทีม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจำนวน 4 ทีม คือ ทีมทำด้วยใจ ทำเพื่อใคร, ทีม We can do it, ทีม 3 in 1 และทีม สว. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ คณะนิเทศศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

โดยการตัดสินรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ผลปรากฎว่าทีม 3 in 1 สามารถคว้ารางวัลชมเชยพร้อมรับมอบโล่ห์ เกียรติบัตร และเงินรางวัล เอาชนะใจคณะกรรมการตัดสินที่มาจากตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนสายวิชาการ ตลอดจนตัวแทนภาคธุรกิจในเรื่องความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจและการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงของผู้สูงอายุ

001

 ทีม ‘3 in 1’ รับมอบโล่ห์รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

002

ทีม ทำด้วยใจ ทำเพื่อใครรับมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก จากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

003


ทีม ‘We can do itรับมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก จากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

004


ทีม สว.รับมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก จากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

0051

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ รับมอบของที่ระลึกในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา

006


ภายหลังการประกวดเสร็จสิ้น อาจารย์ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กล่าวชื่นชมนักศึกษาทุกทีมที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับคณะ และยินดีให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา พร้อมถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันบริเวณหน้าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   

007 0081

 

 

 

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชย โครงการประกวดไอเดียสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่สู่สังคมผู้สูงอายุ